สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 250
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 949,419
 เปิดเว็บ 08/11/2553
23 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  ระเบียบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1,2

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน พ.. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยระดับ ๑ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยระดับ ๑

.๑ การทดสอบความรู้

เป็นการทดสอบความรู้ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวนข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ เวลา ๒ ชั่วโมง

คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนทั้งหมด ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

จึงจะถือว่าสอบผ่านภาคความรู้ และมีสิทธิสอบภาคความสามารถ

.๒ การทดสอบความสามารถ

..๑ เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์

จนเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จ

ตามเวลาที่กำหนด ลักษณะแบบทดสอบเป็นการทดสอบปฏิบัติ ตามรูปแบบ กฎเกณฑ์ในวิธีการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย และเป็นการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องเสมือนการปฏิบัติงานจริง โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบสอบถามประวัติ และตรวจร่างกาย

ผู้มารับบริการก่อนที่จะนวด ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกนวดสายเชลยศักดิ์ หรือราชสำนัก

สายใดสายหนึ่งตามที่ตนถนัด สำหรับการนวดอาการปวดเมื่อยทั่วไปเพื่อผ่อนคลายหรือเพื่อสุขภาพตามที่กำหนด

..๒ การทดสอบทัศนคติ โดยผู้ทดสอบจะต้องสัมภาษณ์ผู้เข้ารับ

การทดสอบ ตามที่ได้กำหนดให้พิจารณาจาก บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด

หน้า ๒๖เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

..๓ การทดสอบในข้อ ๑..๑ และ ๑..๒ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง

คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนทั้งหมด ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าสอบผ่านความสามารถและทัศนคติ

.๓ รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อ ๒ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๑ จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสอบทั้งการทดสอบความรู้ ความสามารถและทัศนคติ

โดยจะต้องสอบได้คะแนนความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ความสามารถและทัศนคติจะต้องได้

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ

พนักงานนวดไทย ระดับ ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.. ๒๕๕๓

จิราภรณ์ เกษรสุจริต

รองปลัดกระทรวงแรงงาน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน พ.. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดวิธีการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๒ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๒

.๑ การทดสอบความรู้

เป็นการทดสอบความรู้ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวนข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ เวลา ๒ ชั่วโมง

คะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละยี่สิบของคะแนนทั้งหมด ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละหกสิบ ของคะแนนเต็มการทดสอบความรู้จึงจะถือว่าสอบผ่าน และมีสิทธิสอบภาคความสามารถ

.๒ การทดสอบความสามารถและทัศนคติ

..๑ การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจาก

การสะสมประสบการณ์ จนเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด

ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนด ลักษณะแบบทดสอบเป็นการทดสอบปฏิบัติเสมือน

การปฏิบัติงานจริง โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบซักประวัติ และตรวจร่างกายผู้มารับบริการก่อนที่จะนวด

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกนวดสายเชลยศักดิ์ หรือสายราชสำนัก สายใดสายหนึ่งตามที่ตนถนัด

ในการนวด เพื่อผ่อนคลาย หรือเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด ๕ อาการ จากอาการ

ต่าง ๆ ๑๐ อาการ ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดบ่า - ไหล่ ปวดหลัง - เอว ปวดสะโพกขัดสะโพก

ปวดแขน ปวดข้อศอก - ข้อมือ ปวดขา ปวดเข่า และปวดข้อเท้า

..๒ การทดสอบทัศนคติ โดยผู้ทดสอบจะต้องสัมภาษณ์ผู้เข้ารับ

การทดสอบ ตามที่กำหนด โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ ความมีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด

..๓ การทดสอบในข้อ ๑..๑ และข้อ ๑..๒ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง

คะแนนเต็มคิดเป็นร้อยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า

ร้อยละแปดสิบของคะแนนภาคความสามารถและทัศนคติ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

.๓ รายละเอียดวิธีการทดสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
หน้า ๑๘๒ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๒ การออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๒ จะออกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องทดสอบความรู้ ความสามารถและทัศนคติ โดยต้องสอบได้คะแนนความรู้

ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของคะแนนการทดสอบความรู้ และคะแนนความสามารถและทัศนคติจะต้องได้

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของคะแนนการทดสอบความสามารถและทัศนคติ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๔

สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอขอบคุณ ข้อมูล แหล่งที่มา ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กระทรวงแรงงาน
Copyright by healthcareandspa.net

บริษัท เฮลท์แคร์ แอนด์ สปา จำกัด
เลขที่ 390 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โทร 023985934-6, 0991542897